Pháp luật về thẩm định giá
STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/07/2015
2 Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá 06/09/2013
3 quyet dinh 61/2012/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 07/01/2013
4 Dự thảo nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật giá về thẩm định giá 07/01/2013
5 Luật giá số 11/2012/QH13 07/01/2013
6 phụ lục 3 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
7 phụ lục 2 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
8 phụ lục 2 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 04 25/12/2012
9 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 10 25/12/2012
10 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
11 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 04 25/12/2012
12 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 11 25/12/2012
13 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12-Phân loại tài sản 25/12/2012
14 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11-Phương pháp lợi nhuận 25/12/2012
15 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10-phương pháp thặng dư 25/12/2012
16 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09- phương pháp thu nhập 25/12/2012
17 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08- Phương pháp chi phí 25/12/2012
18 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07- Phương pháp so sánh 25/12/2012
19 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06- Nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá 25/12/2012
20 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05- Quy trình thẩm định giá 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 13
    Số người truy cập: 831186
Dự án đã thực hiện