Pháp luật về kiểm toán
STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 QĐ02/2010/QĐ-KTNN BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 25/12/2012
2 QĐ03/2011/QĐ-KTNN V/v BAN HÀNH QUY CHẾ THUÊ HOẶC UỶ THÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 25/12/2012
3 ND 16/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập 25/12/2012
4 Luật kiểm toán nhà nước 2005 25/12/2012
5 Luật kiểm toán độc lập 2011 25/12/2012
6 Chỉ thị 1618/CT-KTNN về VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 25/12/2012
7 QD 94 - BTC 2007 QD 94 - BTC 2007 05/09/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 19
    Số người truy cập: 831254
Dự án đã thực hiện