Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 bảng giá đất quận 10 07/01/2013
2 bảng giá đất quận 9 07/01/2013
3 bảng giá đất quận 8 07/01/2013
4 bảng giá đất quận 7 07/01/2013
5 bảng giá đất quận 6 07/01/2013
6 bảng giá đất quận 5 07/01/2013
7 bảng giá đất quận 4 07/01/2013
8 bảng giá đất quận 3 07/01/2013
9 bảng giá đất quận 2 07/01/2013
10 bảng giá đất quận 1 07/01/2013
11 Luật nhà ở 2005 02/01/2013
12 Thông tư 203 - 2009 trích khấu hao tài sản cố định Thông tư 203 - 2009 trích khấu hao tài sản cố định 27/12/2012
13 Thông tư số 120/2005/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP 27/12/2012
14 Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP 27/12/2012
15 Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 27/12/2012
16 Thông tư 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
17 Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT120/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP 27/12/2012
18 Thông tư 93/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC 27/12/2012
19 Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước 27/12/2012
20 Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 27/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 22
    Số người truy cập: 831195
Dự án đã thực hiện