Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 NĐ84/2007/NĐ-CP v/v cấp Giấy CNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại về đất đai 27/12/2012
2 NĐ71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết luật nhà ở 27/12/2012
3 NĐ20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành NQ55/2010/QH12 về miễn giảm thuế đất nông nghiệp. 27/12/2012
4 NĐ13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 27/12/2012
5 NĐ198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất 27/12/2012
6 NĐ188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 27/12/2012
7 NĐ142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 27/12/2012
8 NĐ123/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 27/12/2012
9 NĐ121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước 27/12/2012
10 NĐ120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 27/12/2012
11 NĐ88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
12 NĐ69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 27/12/2012
13 NĐ17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 27/12/2012
14 Luật 48 năm 2012 về thuế đất phi nông nghiệp 27/12/2012
15 Luật kinh doanh bất động sản số 63 năm 2006 27/12/2012
16 TT137 - 2010 BTCQuy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản 25/12/2012
17 Thông tư 96/2006/TT-BTC HD VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ 25/12/2012
18 Thông tư 25/2011/TT-BTC quy định về bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia 25/12/2012
19 Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện NĐ17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản 25/12/2012
20 Quy tắc đấu giá lùi 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 19
    Số người truy cập: 831257
Dự án đã thực hiện