Pháp luật về thuế
STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 thông tư 129/2008/TT-BTC về HD thi hành luật thuế Giá trị gia tăng 2008 và HD thi hành NĐ123/2008 25/12/2012
2 Thông tư 28 /2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính p 25/12/2012
3 Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT130/2008 và HD thi hành luật thuế TNDN 2008 25/12/2012
4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 25/12/2012
5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 25/12/2012
6 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 25/12/2012
7 Luật thuế giá trị gia tăng 25/12/2012
8 Luật quản lý thuế 2007 25/12/2012
9 Mẫu biểu về đăng ký thuế 2 25/12/2012
10 Mẫu biểu về đăng ký thuế 1 25/12/2012
11 ND 85 - 2007 quy định chi tiết thi hành luật quản lý thuế 05/09/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 21
    Số người truy cập: 831226
Dự án đã thực hiện