Pháp luật về đấu giá
STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 TT137 - 2010 BTCQuy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản 25/12/2012
2 Thông tư 96/2006/TT-BTC HD VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ 25/12/2012
3 Thông tư 25/2011/TT-BTC quy định về bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia 25/12/2012
4 Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện NĐ17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản 25/12/2012
5 Quy tắc đấu giá lùi 25/12/2012
6 Quy chế đấu giá Số 216/2005/QĐ-TTg 25/12/2012
7 NĐ17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản 25/12/2012
8 Mẫu đính kèm thông tư 23- sổ đăng ký bán đấu giá tài sản 25/12/2012
9 Chỉ thị 18/2011/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 22
    Số người truy cập: 831268
Dự án đã thực hiện