Pháp luật về bất động sản
STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 QDD/2012 BIỂU GIÁ CHUẨN VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 21/01/2013
2 Luật nhà ở 2005 02/01/2013
3 Thông tư số 120/2005/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP 27/12/2012
4 Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP 27/12/2012
5 Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 27/12/2012
6 Thông tư 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
7 Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT120/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP 27/12/2012
8 Thông tư 93/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC 27/12/2012
9 Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước 27/12/2012
10 Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 27/12/2012
11 Thông tư 33 /2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 27/12/2012
12 Thông tư 20/2010/TT-BXD Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. 27/12/2012
13 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
14 Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 27/12/2012
15 Thông tư 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính ngày 4/10/2010 27/12/2012
16 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
17 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 27/12/2012
18 Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 27/12/2012
19 Thông tư liên tịch 14/2008/TTTL-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP 27/12/2012
20 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 27/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 18
    Số người truy cập: 831222
Dự án đã thực hiện