Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11-Phương pháp lợi nhuận 25/12/2012
2 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10-phương pháp thặng dư 25/12/2012
3 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09- phương pháp thu nhập 25/12/2012
4 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08- Phương pháp chi phí 25/12/2012
5 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07- Phương pháp so sánh 25/12/2012
6 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06- Nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá 25/12/2012
7 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05- Quy trình thẩm định giá 25/12/2012
8 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04- Báo cáo kết quả thẩm định giá 25/12/2012
9 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03- Đạo đức hành nghề thẩm định 25/12/2012
10 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 - Đạo đức hành nghề thẩm định 25/12/2012
11 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02-Cơ sở giá trị phi thị trường 25/12/2012
12 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01-Cơ sở giá trị thị trường 25/12/2012
13 Thông tư 55/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 26/2005 25/12/2012
14 Thông tư 15/2004/TT-BTC về việc thực hiện NĐ 170/2003 25/12/2012
15 QĐ 129/2008/QĐ-BTC v/v ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) 25/12/2012
16 QĐ 77/2005/QĐ-BTC v/v ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 2) 25/12/2012
17 QĐ 24/2005/QĐ-BTC v/v ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 1) 25/12/2012
18 QĐ 21/2004/QĐ-BTC v/v ban hành, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên 25/12/2012
19 Pháp lệnh giá năm 2002 25/12/2012
20 ND 170/2003/ND-Cp Quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 18
    Số người truy cập: 831223
Dự án đã thực hiện