Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Quy chế đấu giá Số 216/2005/QĐ-TTg 25/12/2012
2 NĐ17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản 25/12/2012
3 Mẫu đính kèm thông tư 23- sổ đăng ký bán đấu giá tài sản 25/12/2012
4 Chỉ thị 18/2011/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 25/12/2012
5 NĐ101/2006/NĐ-CP Quy định về giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25/12/2012
6 NĐ62/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP 25/12/2012
7 NĐ59/2011/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 25/12/2012
8 NĐ53/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 25/12/2012
9 NĐ 43/2010 về Đăng ký doanh nghiệp 25/12/2012
10 NĐ17/2006/N§-CP sửa đổi bổ sung luật đất đai và NĐ 187/2004 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 25/12/2012
11 NĐ23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về luật thương mại 25/12/2012
12 Luật doanh nghiệp 2005 25/12/2012
13 QĐ02/2010/QĐ-KTNN BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 25/12/2012
14 QĐ03/2011/QĐ-KTNN V/v BAN HÀNH QUY CHẾ THUÊ HOẶC UỶ THÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 25/12/2012
15 ND 16/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập 25/12/2012
16 Luật kiểm toán nhà nước 2005 25/12/2012
17 Luật kiểm toán độc lập 2011 25/12/2012
18 Chỉ thị 1618/CT-KTNN về VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 25/12/2012
19 thông tư 129/2008/TT-BTC về HD thi hành luật thuế Giá trị gia tăng 2008 và HD thi hành NĐ123/2008 25/12/2012
20 Thông tư 28 /2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính p 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 36
    Số người truy cập: 831215
Dự án đã thực hiện